Praca za granicą - praca we Włoszech | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca we Włoszech

Pobyt i pozwolenie o pracę

Jeśli zamierzasz podjąć pracę w tym kraju to musisz posiadać kartę pobytu, o wydanie której zwracasz się do Kwestury właściwej ze względu na miejsce pobytu. Do otrzymania pozwolenia niezbędne jest przedstawienie: umowy o pracę, ważnego paszportu lub dowodu, potwierdzenia o zgłoszeniu przez pracodawcę pracownika do włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych (INPS) oraz potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego poprzez okazanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ albo ubezpieczenie prywatne. Do podpisania umowy musisz posiadać numeru identyfikacji podatkowej, który otrzymasz w regionalnym urzędzie skarbowym.

Poszukiwane zawody

pielęgniarka, opiekun dzieci, wykwalifikowany pracownik budowlanych, opiekun osób starszych, pomoc domowa, inżynier budowlany. Pracę sezonową znajdziesz jako: kucharz, barman, kelner, w winnicy, sadach oraz na plantacjach owoców i warzyw

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Wynagrodzenie minimalne jest ustalone wg układów zbiorowych, natomiast wysokość uzależniona jest od określonej branży. W momencie, gdy pracujesz w dni świąteczne otrzymasz podwójną stawkę wynagrodzenia.

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę może być zawarta na:

  • czas nieokreślony ? najczęściej zawierana.
  • na czas określony - zatrudnienie pracownika nie może przekraczać 3 lat, a zawarcie następnej umowy musi nastąpić w ciągu 10 dni od daty jej wygaśnięcia oraz w ciągu 20 dni, jeśli zawarta była na dłużej niż 6 miesięcy. Umowa ta może zostać zawarta tylko, gdy pracodawca zastępuje pracownika zatrudnionego na stałe pracownikiem dodatkowym oraz gdy w firmie powstały dodatkowe obowiązki. Umowa na czas określony może zostać przedłużona tylko raz.
  • na okres próbny ? umowa musi zostać podpisana przed lub w momencie rozpoczęcia zatrudnienia. Może zostać zawarta max. na pół roku, natomiast z pracownikiem biurowym do 3 miesięcy. Podczas okresu próbnego każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny.
 3. czas pracy

  Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin, lecz za wyjątkiem niektórych sektorów. Natomiast liczba przepracowanych godzin nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Rocznie dopuszcza się 250 nadgodzin. Każdy pracownik ma prawo do 10 min. przerwy w czasie pracy. Praca nocna wykonywana jest między 24.00-5.00.

 4. podatki

  Oświadczenia podatkowe składa się na formularzach. Natomiast pracodawca ma obowiązek zgłoszenia zatrudnionego pracownika do włoskiego systemu ubezpieczeń społecznych (INPS).

 5. wypowiedzenie pracy

  Wyróżniamy następujące rodzaje wypowiedzenia pracy:

  • wypowiedzenie umowy w wyniku utraty zaufania do pracownika ? w takich przypadkach nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn, np. nie wywiązanie się z obowiązków powierzonych pracownikowi. Zachowujemy okres wypowiedzenia,
  • zwolnienie pracownika z powodu jego śmierci, aresztowania itd.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Każdemu pracownikowi przysługuje do 4 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego w danym roku. Dniem wolnym od pracy jest: Nowy Rok, Święto Trzech Króli (6 stycznia), Dzień Wyzwolenia (25 kwietnia), Poniedziałek Wielkanocny, Dzień Pracy (1 maja), Dzień Republiki (2 czerwca), Ferragosto (15 sierpnia), Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia), Dzień Świętego Stefana (26 grudnia) oraz w święta lokalnych patronów.

 2. urlop chorobowy

  Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy w pierwszym dniu nieobecności. We Włoszech stan zdrowia pracownika może zostać zweryfikowany poprzez wizytę domową w godzinach 10.00?12.00 i 17.00?19.00. Gdy pracownik zachorował w czasie urlopu wypoczynkowego, w takiej sytuacji urlop zostaje przerwany.

 3. urlop macierzyński

  Kobieta ma prawo do 2 miesięcznego urlopu przed porodem oraz do urlopu macierzyńskiego przez 3 miesiące po porodzie. Natomiast ojcu przysługują dni wolne od pracy wynikające z narodzin dziecka, jeśli matka dziecka jest poważnie chora lub zmarła. Gdy dziecko do 3 roku życia zachoruje - rodzicom przysługuje urlop na czas choroby dziecka. Jeśli jest w wieku 3-8 lat, rodzicom przysługuje 5 dni wolnych od pracy w ciągu roku.

System ubezpieczeń

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich. Dostęp do narodowego systemu zdrowotnego następuje poprzez zwrócenie się do lokalnej jednostki medycznej AUSL o nadanie narodowego numeru zdrowotnego. Kolejnym krokiem jest wybór lekarza ogólnego, który gwarantuje dostęp do różnego rodzaju świadczeń medycznych (w większości bezpłatnych). Aby móc korzystać ze świadczeń zdrowotnych, należy przekazać kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) do USL, a następnie uzyskać zaświadczenie o uprawnieniu do świadczeń. Jeśli nastąpi konieczność hospitalizacji ? lekarz wydaje zaświadczenie, które najczęściej uprawnia do leczenia po obniżonej cenie. Następnie zaświadczenie to należy zanieść do USL w celu zatwierdzenia.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych we Włoszech:
Armanda BIANCHI CONTI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche
Comunitarie
Piazza Nicosia, 20
I - 00186 ROMA
Tel.: +39 06 67.791 (operator)
E-mail: A.BianchiConti@ palazzochigi.it
Website: http://www.palazzochigi.it

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP w Rzymie
via P. P.Rubens 20
Monti Parioli 00197
ROMA, Italia;
tel.: (+3906) 3224455,
3216073, 3233245;
fax: (+3906) 3223990;
www.ambasciatapolonia.it