Praca za granicą - praca w Szwecji | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Szwecji

Pobyt i pozwolenie o pracę

Jeśli planujesz pobyt powyżej 3 miesiący musisz starać się o prawo do pobytu w Szwecji. Wiąże się to z obowiązkiem zgłoszenia się do najbliższego oddziałem Urzędu Migracyjnego. Wniosek składa się w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie przed wyjazdem do tego kraju. Jeśli planujesz podjąć pracę w Szwecji możesz starać się o prawo pobytu po podjęciu pracy. Oprócz wniosku musisz dołączyć umowę o pracę, która określa czas zatrudnienia, obowiązki pracownika, numer rejestracyjny firmy, tygodniowy wymiar czasu pracy i jest podpisana przez pracodawcę. Następnie należy przedstawić uwierzytelnioną kopię paszportu lub dowodu osobistego. Wydanie pozwolenia na pobyt jest bezpłatne. W momencie kiedy okres zatrudnienia wynosi rok czasu lub więcej otrzymasz pozwolenie na pobyt na 5 lat. Jeśli poniżej roku to uzyskasz pozwolenie na okres zawartej umowy. Nie ma obowiązku starania się o pozwolenie na pracę. Ponadto u Urzędzie Skarbowym (Skatteverket) należy ubiegać się o numer pozwalający m.in. na rejestrację podatkową. Jest to numer ewidencyjny, który przyznawany jest osobom zdecydowanym na zamieszkanie oraz zameldowanie w Szwecji albo identyfikacyjny, który wydawany jest osobom niezameldowanym w tym kraju.

Poszukiwane zawody

lekarz, pielęgniarka, dentysta, biotechnolog, hydraulik, murarz, opiekun osób starszych, informatyk, specjalista d/s komunikacji i transportu, malarz. W sezonie: w rolnictwie i ogrodnictwie

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Nie ma ustalonej płacy minimalnej, jest ona określana przez układy zbiorowe. Ponadto wysokość płacy minimalnej zależy także od od wieku i umiejętności pracownika.

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji pracownikowi w formie pisemnej (w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia) o: imieniu i nazwisku, adresie firmy, dacie rozpoczęcia pracy, miejscu wykonywania pracy, nazwie stanowiska, zakresie obowiązków, rodzaju umowy, dacie wygaśnięcia umowy, okresie wypowiedzenia, wynagrodzeniu, sposobie wypłaty wynagrodzenia, odpowiednich układach zbiorowych, warunkach pracy za granicą, gdy pracownik będzie przebywał dłużej niż miesiąc. Jeśli umowa została zawarta na okres próbny - okres ten nie może być dłuższy niż pół roku. Niektóre układy zbiorowe zabraniają zawierania umów na okres próbny. W momencie gdy umowa ta nie zostanie przerwana, automatycznie staje się umową na czas nieokreślony. Natomiast umowa na okres próbny może być wypowiedziana bez podania przyczyny, lecz z zachowanie 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 3. czas pracy

  W Szwecji tydzień pracy wynosi 40 godzin. Większość układów zbiorowych traktuje sobotę i niedzielę jako dzień wolny od pracy, lecz jest wiele wyjątków od tego przepisu, np. w transporcie, turystyce, handlu, itd. W kwestii nadgodzin - nie mogą przekroczyć 48 godzin w ciągu 4 tygodni albo 50 w ciągu miesiąca. Natomiast ogólna liczba nadgodzin nie może przekroczyć 200 w ciągu roku. Pracownicy są uprawnieni do nocnego wypoczynku między 24.00-5.00 rano, chyba że rodzaj wykonywanej pracy wymaga zmiany nocnej.

 4. wypowiedzenie pracy

  Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony/określony następuje tylko z ważnych powodów, a długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. W przypadku, gdy pracownik chce zrezygnować z pracy - informuje pracodawcę o tym fakcie min. miesiąc przed końcem pracy. Gdy jedna ze stron nie zamierza przedłużać umowy na okres próbny, ma obowiązek poinformowania o tym drugą stronę jeszcze przed wygaśnięciem umowy. Natomiast umowa na okres próbny może zostać wypowiedziana bez przyczyny.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 25 dni w ciągu roku. Niektóre układy zbiorowe przewidują dla pracowników większy wymiar urlopu. Pracownicy mają również prawo do min. 4 tygodniowego nieprzerwanego urlopu między czerwcem a sierpniem. Osoby pracujące na umowę na czas określony - mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, lecz muszą przepracować min. 60 godzin. Dni ustawowo wolne: Nowy Rok, Święto Trzech Króli (6 stycznia), Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Wniebowstąpienie, Poniedziałek po Zielonych Świątkach, Wigilia Nocy Świętojańskiej (21 czerwca), Noc Świętojańska (22 czerwca), Wszystkich Świętych (2 listopada), Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia).

 2. urlop chorobowy

  Pracownik, który zachorował ma obowiązek poinformowania o tym pracodawcę. Pierwszego dnia choroby nie otrzymuje wynagrodzenia, a zwolnienie lekarskie jest wymagane od pracownika gdy choroba przekroczy 7 dni.

 3. urlop macierzyński

  Kobieta i mężczyzna mają prawo do urlopu z powodu narodzin dziecka. Warunkiem otrzymania urlopu jest, aby osoba była zatrudniona przez min. pół roku albo pracować przez min. rok w ciągu ostatnich 2 lat. Urlop może być płatny i bezpłatny, a także można go wykorzystać w całości lub częściowo. Ojciec ma prawo do 10 dni urlopu wynikającego z narodzin dziecka. Oprócz tego rodzicom przysługuje 480 dni płatnego urlopu w celu opieki nad chorym dzieckiem.

 4. inne rodzaje uropów

  Pracownik ma prawo do dodatkowe dni wolnych od pracy z powodu: wypowiedzenia, nauki, założenia własnej firmy oraz spraw rodzinnych np. śmierci.

System ubezpieczeń

Służba zdrowia w tym kraju jest finansowana z podatków lokalnych. Jeśli chcesz skorzystać z opieki medycznej w Szwecji musisz przed opuszczeniem kraju zaopatrzyć się w formularz potwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest on dowodem na to, iż dana osoba upoważniona jest do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju. Potwierdzony formularz E111 jest dowodem na zgodę ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Brak odpowiedniego formularza powoduje pokrycie kosztów leczenia pacjenta.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Szwecji:
Karin DAHL BERGENDORFF
Högskoleverket (National Agency for Higher Education)
Box 7851
SE ? 103 99 STOCKHOLM
Tel.: +46 85 630.86.63
Fax: +46 85 630.86.50
E-mail: Karin.Dahl.Bergendorff@hsv.se
www.hsv.se

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP w Sztokholmie
Karlavagen 35
S-114 31 STOCKHOLM
tel.: (00468) 114-132;
118166; 115404;
fax:(00468) 101069