Praca za granicą - praca w Porugalii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Portugalii

POBYT / POZWOLENIE NA PRACĘ

 1. pozwolenie na pracę

  Od 1 maja 2006 roku pozwolenie na prace nie jest wymagane.

 2. pobyt

  Pozwolenie na pobyt nie jest wymagane. Jeśli planujemy pozostawać w Portugalii do 90 dni nie potrzebujemy dopełniać żadnych formalności, jeśli jednak nasz pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące musimy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu obywatela UE w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Wraz z wnioskiem powinniśmy okazać: dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), 2 fotografie, oświadczenie wystawione przez pracodawcę o okresie zatrudnienia.

  Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru NIF (Número de Contribuinte lub Número de Identificaçăo Fiscal ), odpowiednika naszego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Można go uzyskać w Wydziale Finansowym (Repartiçao de Finanças).

  Należy także zarejestrować się w Biurze Pośrednictwa Pracy (Centro de Emprego), dzieki czemu będziemy mieli łatwiejszy dostęp do ofert Państwowego Biura Pracy (Serviço Público de Emprego). Aby dopełnić formalności wystarczy okazać paszport lub dowód osobisty.

POSZUKIWANE ZAWODY

W Portugalii istnieje zapotrzebowanie na robotników budowlanych (murarzy, tynkarzy itp.), mechaników, jak również na pracowników przy zbiorach warzyw i owoców na plantacjach/w szklarniach. W okresie wakacyjnym łatwo o pracę w gastronomii i hotelarstwie. Powodzeniem cieszą się także lekarze.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1. wynagrodzenie

  Płaca minimalna wynosi ok. 437 euro, jednak wysokość zarobków zależna jest od wykonywanej pracy. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu-w zależności od ustaleń. W grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia - pracownicy otrzymują trzynasta pensję. Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares IRS) jest uzależniona od osiągniętych dochodów. Na pracodawcy spoczywa obowiązek odliczania kwoty podatku od wynagrodzenia za każdy przepracowany miesiąc.

 2. umowa o pracę

  Umowa o prace może być zawarta tylko z osobą pełnoletnią, wyjątkowo z osoba, która ukończyła 16 lat i zakończyła obowiązkową edukację. Umowa powinna mieć formę pisemną. Powinna zawierać takie informacje jak: dane pracownika oraz pracodawcy (przedmiot jego działalności), adresy stron, nazwę stanowiska lub wykonywanej przez pracownika pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz końca umowy, wysokość wynagrodzenia wraz ze sposobem jego obliczania.

 3. czas pracy

  Tygodniowy czas pracy w Portugalii wynosi 40 godzin (po 8 godzin dziennie dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy). Czas pracy jednego dnia nie może przekroczyć 12 godzin, co oznacza, że w tygodniu maksymalny czas pracy to 60 godzin. Kobiety w ciąży oraz posiadające dzieci poniżej 1 roku życia maja zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. Podobnie jak w Hiszpanii, w ciągu dnia pracy obowiązuje sjesta trwająca w godzinach od godz. 12,00 do 14,00. Niedziela to dzień wolny od pracy.

SYSTEM URLOPOWY

 1. urlop wypoczynkowy

  Jego wymiar w ciągu roku, to 22 dni - w tym 10 dni nieprzerwanego odpoczynku.

 2. urlop macierzyński

  Wymiar urlopu macierzyńskiego to 120 dni. Pierwsze 90 dni kobieta powinna wykorzystać zaraz po porodzie, pozostałe 30 w dowolnie wybranym przez siebie terminie. W wypadku ciąży mnogiej, kobieta nabywa prawo do dodatkowych 30 dni urlopu na każde kolejne dziecko. Kobiety pracujące, karmiące piersią dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia mają prawo do dwóch dwugodzinnych przerw w pracy w ciągu dnia.

 3. urlop ojcowski

  Mężczyzna ma prawo do urlopu w wymiarze identycznym jak kobieta jeśli:

  • matka z powodu choroby nie jest w stanie zająć się dzieckiem,
  • rodzice wspólnie zadecydują, ze opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec,
  • matka dziecka nie żyje.

  Każdemu mężczyźnie przysługuje 5 dni urlopu z tytułu narodzin potomka. Wolne to należy wykorzystać maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia narodzin dziecka.

 4. urlop z powodu adopcji dziecka

  Pracownik może otrzymać 100 dni urlopu z tego tytułu, jeśli adoptowane dziecko nie ukończyło 15 roku życia.

 5. urlop z powodu choroby dziecka

  Jeśli mamy do czynienia z chorym dzieckiem do lat 6, rodzicom przysługuje 3 miesiące urlopu na opiekę. Mogą również pracować na 1 etatu przez 12 miesięcy. Po wykorzystaniu powyższych możliwości, jedno z rodziców może wziąć 2 lata urlopu specjalnego na opiekę nad dzieckiem. Brak jest limitów urlopowych w wypadku pobytu potomka w szpitalu. Dodatkowo urlop chorobowy na dziecko, które nie ukończyło 10 lat wynosi 30 dni, w wieku powyżej 10 lat - 15 dni.

 6. urlop okolicznościowy
  • na ślub własny - 15 dni
  • na pogrzeb bliskiego krewnego (w pierwszej linii) - 5 dni
  • na pogrzeb dalszego krewnego (w drugiej linii) - 2 dni
  • z powodu choroby bliskiego krewnego - 15 dni
 7. dni ustawowo wolne od pracy
  • Nowy Rok,
  • Wielki piątek,
  • Rocznica wybuchu "rewolucji goździkowej" w 1974 r. (25 kwietnia),
  • Święto Pracy (1 maja),
  • Boże Ciało,
  • Dzień Portugalii (10 czerwca),
  • Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia),
  • Dzień Republiki (5 października),
  • Wszystkich Świętych (1 listopada),
  • Dzień Niepodległości (1 grudnia),
  • Święto Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia),
  • Boże Narodzenie (25 grudnia).

SYSTEM UBEZPIECZEŃ

 1. ubezpieczenie zdrowotne

  W Portugalii w większości wypadków spotkamy się z prywatną opieka medyczną. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NW (następstw nieszczęśliwych wypadków) jeszcze przed planowanym wyjazdem za granicę. Należy również przed wyjazdem, zwrócić się do NFZ (dokładniej w oddziale wojewódzkim NFZ adekwatnym do miejsca zamieszkania) o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która od 1 stycznia 2006 roku zastąpiła formularz E 111. Karta uprawnia osobę do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych niż Polska państwach Unii. Na karcie umieszczone są informacje dotyczące osoby ubezpieczonej takie jak: dane osobowe, datę urodzenia, numer PESEL, numery identyfikacyjne instytucji wydającej kartę oraz samej karty, datę ważności dokumentu. Wzór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest identyczny dla każdego państwa UE ( wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego do pobrania na stronie NFZ http://www.nfz.gov.pl/new/art/1819/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf ). Aby uzyskać bezpłatną pomoc lekarską, należy zarejestrować się w Okręgowym Wydziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Repartiçăo da Segurança Social). Osoba zarejestrowana następnie udać się na wizytę do Ośrodka Zdrowia (Centro de Saúde), przedstawić lekarzowi EKUZ i powiedzieć, że chce się korzystać z opieki medycznej według przepisów UE. Leczenie stomatologiczne i badania specjalistyczne są płatne (tylko w niektórych ośrodkach zdrowia można spotkać się z nieodpłatną opieka stomatologiczną). Jeśli poniesiemy koszty leczenia, powinniśmy zachować oryginalne rachunki, ponieważ będą one podstawą do odzyskania środków z ubezpieczenia (należy przedtem upewnić się, za jakie rodzaje badań otrzymamy zwrot poniesionych kosztów). Leki w aptekach są dość drogie, jednak dostępne bez recepty - płatne 100%. Niektóre, przepisane przez lekarza, są bezpłatne lub płatne 30 % i 60 %.

 2. ubezpieczenie społeczne

  Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana jest przez pracodawcę ubezpieczeń wysokości 23,75 % ubezpieczeń przez pracownika ubezpieczeń kwocie 11 %. Urzędem regulującym kwestię ubezpieczeń w Portugalii jest Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social).

UZNAWANIE DYPLOMÓW / KWALIFIKACJI

Na terenie Unii Europejskiej działa ogólny system wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Ośrodek informacyjny w Republice Portugalskiej:

Directive 89/48/EEC
Manuela PAIVA
NARIC
Direcçao-Geral do Ensino Superior
Av. Duque d'Ávila, 137
1069-016 LISBOA
Tel.: +351 21 312.60.98
Fax : +351 21 312.60.51
E-mail: manuela.paiva@dges.mces.pt

Directive 92/51/EEC
Maria da CONCEIÇAO CALDEIRA
Vogal da Comissao Instaladora da
Direcçao-Geral de Formaçao Vocacional
Ministério da Educaçao
Avenida 24 de Julho, 138-3°
P- 1399-026 LISBOA
Tel: +351 21 393.80.77
Fax: +351 21 393.81.05
E-mail: conceicao.caldeira@des.min-edu.pt

Directive 1999/42/EC
Lúcia MESTRE
Ministério da Segurança Social e do Trabalho
Instituto do Emprego e Formaçao Profissional
Departamento de Certificaçao,
Rua de Xabregas, 52-3°
P-1949-003 LISBOA
Tel: +351 21 861.45.45
Fax: +351 21 861.46.02
E-mail: lucia.mestre@iefp.pt

POMOCNE ADRESY / LINKI

Ambasada RP
Avenida das Descobertas 2, 1400-092 Lisboa, Portugal
tel. (0351 21) 3012-350, 21 3014-200, 21 30414-10 fax 21 3010-202
e-mail: emb.polonia@mail.telepac.pt ;
konsulat@mail.telepac.pt
www.emb-polonia.pt

http://www.emb-polonia.pt/

EURES - http://europa.eu.int/eures/index.jsp

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - http://www.msz.gov.pl/

Wysoka Intendentura ds. Imigracji i Mniejszości Etnicznych (Alto Comissáriado para a Imigraçao e Minorias Étnicas) - http:// www.acime.gov.pt

Ministerstwo Zdrowia (Ministério da Saúde) www.min-saude.pt