Praca za granicą - praca w Niemczech | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Niemczech

Pobyt i pozwolenie na pracę

Niemiecki rynek pracy został otwarty dla Polaków od 1 maja 2011 roku. Od tej chwili każdy nasz rodak może legalnie podjąć zatrudnienie u naszego zachodniego sąsiada.

Poszukiwane zawody

Szukając pracy w Niemczech największe szanse na stałe zatrudnienie mają następujący specjaliści: lekarze, pielęgniarze(ki), specjaliści d/s komunikacji i informatycy. Oprócz tego Niemcy poszukują także osób do opieki nad starszymi i chorymi, fizykoterapeutów oraz rehabilitantów. W tym kraju znajdą również pracę: cukiernicy, piekarze, kucharze, mechanicy samochodowi, stolarze, wykwalifikowani budowlańcy, w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, rybołóstwie oraz w przetwórstwie warzyw i owoców.

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  W tym kraju nie ma ustawowo określonej płacy minimalnej. Niemieccy ekonomiści uważają, że powinno ono wynosić ok. 1400 euro miesięcznie, czyli ok. 8,5 euro/h. Na dzień dzisiejszy wysokość zarobków ustalają pracodawcy. Osoby pracujące sezonowo otrzymują średnio 4-6 euro/h, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pełnoetatowych to ok. 2700-2900 euro. Za pracę w nadgodzinach obowiązują dodatki za nadgodziny, w wysokości 25, 50 i 75% stawki podstawowej. Od 1 maja minimalne stawki godzinowe w Niemczech będą wynosić: 7,79 euro za godzinę w landach zachodnich i 6,89 euro we wschodnich. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 2600 euro.

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Warunki zatrudnienia takie jak: wysokość wynagrodzenia, godziny pracy, długość urlopu wypoczynkowego, itp. muszą zostać wyszczególnione pisemnie do pierwszego miesiąca wykonywania pracy. Umowa na czas określony musi być zawarta pisemnie. Najczęściej taką formę zawarcia umowy pracodawcy wykorzystują podczas zatrudniania przy pracach sezonowych czy w hotelarstwie. Najczęściej pracodawcy na początek zatrudniają na okres próbny, który wynosi pół roku. W Niemczech pracodawca ma prawo do zmiany warunków pracy na gorsze dla pracownika z pobudek ekonomicznych.

 3. czas pracy

  Ustawowo tygodniowy czas pracy wynosi max. 48 godzin. Pracownik ma prawo do: 30 minutowej przerwy po 6 godzinach pracy, 45 minutowej przerwy po 9 godzinach pracy. Czas pracy może wynieść do 10 godzin dziennie pod warunkiem, iż w ciągu pół roku nie przekroczy się przeciętnie 8 godzin dziennie.

 4. podatki

  Pracując legalnie w Niemczech podlegasz opodatkowaniu. W niemieckiem systemie podatkowym najniższa stawka podatkowa to 16%. Stawka ta obowiązuje te osoby, których dochód roczny przewyższa kwotę 7664 euro w przypadku osób samotnych oraz 15 328 euro w przypadku małżeństw. Max. stawka podatkowa wynosi 45% i odnosi się do dochodów rocznych w wysokości 52 152 euro dla osób samotnych i 104 304 euro dla małżeństw. Aby odprowadzać podatek pracując legalnie w Niemczech należy odebrać kartę podatku od dochodów w lokalnym biurze meldunkowym. Następnie przekazujemy ją pracodawcy. Karta podatku jest nieodzowna do obliczenia dochodu i podatku na ubezpieczenie społeczne.

 5. wypowiedzenie pracy

  Zawsze wypowiedzenie umowy o pracę powinno mieć formę pisemną. Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju zawartej umowy. I tak: umowa zawarta na okres próbny może zostać wypowiedziana bez podania przyczyny przez pracodawcę, lecz z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, umowa zawarta na czas nieokreślony - wtedy okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika. Jeśli okres zatrudnienia trwał do 2 lat to minimalny okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a max. 7 miesięcy, jeżeli okres zatrudnienia trwał 20 lat. Jeśli pracownik sam wypowiada umowę o pracę wtedy musi poinformować o tym fakcie pracodawcy na 4 tygodnie przed odejściem z pracy. W Niemiecki kodeksie pracy wyszczególniono osoby chronione przed zwolnieniem z pracy. Są to: pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, kobiety w ciąży i niepełnosprawni.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Niemiecki Kodeks Pracy określa wymiar urlopu w postaci 30 dni roboczych w układzie zbiorowym. Pracownik pracujący w firmie, która nie podlega pod układ zbiorowy, ma prawo do 24 dni urlopu. Jeśli osoba pracuje w soboty, wtedy urlop wypoczynkowy wydłużony zostaje do 30 dni. Święta państwowe, które są dniami wolnymi od pracy: Nowy Rok, Wielki Piątek,Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Wniebowstąpienie Chrystusa (20 maja), Zielone Świątki, Boże Ciało, Święto Zjednoczenia Niemiec (3 października), Święto Reformacji (31 października) - dzień ustawowo wolny w Brandenburgii, Święto Kościoła Ewangelicko (17 listopada) - dzień ustawowo wolny od pracy w Saksonii i Bawarii oraz Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia).

 2. urlop chorobowy

  Jeśli pracownik choruje do 6 tygodni, to wtedy pracodawca wypłaca chorobowe w wysokości 100% pensji. Warunkiem jest, aby pracownik był zatrudniony nieprzerwanie przez co najmniej 4 tygodnie w tym przedsiębiorstwie. W momencie choroby pracownika dłuższej niż 6 tygodni, to chorobowe wypłacane jest w wysokości 70% wynagrodzenia przez ubezpieczyciela. Pracownikowi również przysługuje urlop spowodowany chorobą dziecka w wymiarze do 5 dni. Pracownik, który choruje przez więcej niż 3 dni, to 4 dnia nieobecności w pracy musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie, w którym określony jest jego stan zdrowia oraz przewidywany okres nieobecności w pracy. Pracownikowi przysługują dodatkowe dni wolne od pracy z powodu: ślubu, śmierci krewnego oraz przeprowadzki.

 3. urlop edukacyjny

  Pracownikom, którzy studiują przysługuje dodatkowo 10 dni płatnego urlopu. Urlop ten musi wykorzystać na naukę oraz sesję egzaminacyjną.

 4. urlop wychowawczy

  Rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie lub oddzielnie. Są także uprawnieni do 3-letniego urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy musi być wykorzystany do 8 roku życia dziecka.

System ubezpieczeń

Polisy ubezpieczeniowe w tym kraju dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe, inaczej dobrowolne. Ubezpieczenie obowiązkowe zawiera się w niemieckim systemie ubezpieczeń społecznych. Obejmuje on wszystkich pracowników, studentów, żołnierzy, emerytów, a także ich rodziny. Ubezpieczenie społeczne dotyczy pięciu 5 filarów systemu opieki społecznej tj: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie zdrowotne długoterminowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczenie od wypadku przy pracy.

Ubezpieczenie od wypadku przy pracy jest w całkowicie opłacane przez pracodawcę. Natomiast pozostałe stawki podzielone są równomiernie między pracownika i pracodawcę. Składki te są odliczane procentowo od dochodu brutto z czego osobiście wnosisz do systemu 20% swojej pensji. Odciągane one są bezpośrednio z pensji lub jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to wtedy składki płacisz sam.

Studenci także muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne, a jego dowód wymagany jest przy składaniu dokumentów na niemiecką uczelnię. Bez dowodu ubezpieczenia nie można studiować w tym kraju. Na terenie Wspólnoty obowiązuje porozumienie, na mocy którego składki ubezpieczeniowe wpłacane w danym kraju członkowskim zapewniają nam np. opiekę zdrowotną na terenie całej Unii Europejskiej.

Uznawanie dyplomów i kwalifikacji

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech:

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK)
Lennénstr. 6
D - 53113 BONN
Tel.: +49 22. 850.12.64
Fax: +49-22 850.12.29
E-mail: zab@kmk.org

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP w Berlinie
Unter den Linden 72/74,
10117 BERLIN
tel.: (+4930) 2202551;
fax: (+4930) 2290358;
e-mail: 100646.2326@compuserve.com

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie
Richard-Strauss-Str.11
14193 Berlin,
podręczne telefony:
informacja:(+4930) 22313 0
telefax: 22313 212
sprawy wizowe: 22313 204
opieka i pomoc prawna: 22313 206
sprawy paszportowe: 22313 209
e-mail: konsulat.rp.berlin@csi.com
e-mail: PolKonBerlin@compuserve.com