Praca za granicą - praca w Luksemburgu | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Luksemburgu

Pozwolenie na pobyt i pracę

Pobyt dłuższy niż 3 miesiące wymaga złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt. Jeśli masz zamiar podjąć pracę to pracodawca zwraca się wtedy do luksemburskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przyznanie pozwolenia na pobyt. Niezbędne dokumenty to: ważny paszport lub dowód osobisty, akt urodzenia z tłumaczeniem, ewentualnie akt małżeństwa z tłumaczeniem, umowa najmu mieszkania, 3 fotografie, pozwolenie na pracę lub potwierdzenie prowadzenia działalności. Decyzja wydawana jest w ciągu pół roku od momentu złożenia wymienionych dokumentów. W celu podjęcia pracy musisz posiadać pozwolenie na pracę. Wniosek składa pracodawca w Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia. Przyznanie pozwolenia na pracę zależy od sytuacji panującej na rynku pracy. Okres przejściowy trwa do 2009 r.

Poszukiwane zawody

pracownicy w branży IT, pracownicy służby zdrowia, budowlańcy, handlowcy, w transporcie, pracownicy w instytucjach unijnych oraz ogrodnicy.

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Wysokość minimalnej pensji jest taka sama dla wszystkich branż. Wynagrodzenie wypłacane jest na ogół raz lub 2 razy w miesiącu. Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi wyliczeń dot. wynagrodzenia, które muszą zawierać: metodę obliczania wynagrodzenia, czas pracy, przepracowane godziny oraz wysokość wynagrodzenia

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej oraz musi zostać przedstawiona pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Ważne jest, aby umowa zawierała wyszczególnienie obowiązków pracownika, wysokość wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia oraz czas pracy. Umowy o pracę zawierane są najczęściej na czas nieokreślony. Natomiast umowy na czas określony nie mogą w sumie przekraczać 2 lat, a także można ją zawrzeć maks. 2 razy. Osoby w wieku 15-18 lat mogą zawrzeć umowę o pracę pod warunkiem, iż otrzymają zgodę rodziców lub opiekunów. Osoba podejmująca pracę w charakterze pracownika tymczasowego powinna otrzymać umowę o pracę w formie pisemnej w ciągu 2 dni od rozpoczęcia pracy. Umowa musi zawierać: przyczyny, dla których pracownik tymczasowy został zatrudniony oraz okres zatrudnienia. Pracownik tymczasowy nie może pracować dłużej niż rok czasu. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego równa się wynagrodzeniu pracownika stałego wykonującego te same obowiązki. Pracownicy podejmujący pracę tymczasową zarejestrowani są w agencjach pracy tymczasowej.

 3. czas pracy

  Tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin, a nadgodziny obliczane są w odniesieniu do tygodnia. Nie mogą one wynieść więcej niż 2 godz. dziennie lub 3 dni miesięcznie. Nadgodziny pracowników umysłowych wynoszą min. 150% stawki podstawowej, a pracowników fizycznych ? 125%.

 4. wypowiedzenie pracy

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę rozpoczyna się 15 dnia każdego miesiąca. Jeśli pracodawca ma zamiar wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony musi dostosować się do następujących ustaleń:

  • 2 miesięczny okres wypowiedzenia, gdy pracownik przepracował 5 lat,
  • 4 miesięczny okres wypowiedzenia, jeśli pracownik przepracował 5-10 lat,
  • 6 miesięczny okres wypowiedzenia, gdy pracownik przepracował więcej niż 10 lat.

  Pracownik, który chce wypowiedzieć umowę o pracy musi złożyć rezygnację w formie pisemnej oraz ma obowiązek poinformowania pracodawcy o tym fakcie:

  • na miesiąc przed planowanym zakończeniem pracy, gdy pracował do 5 lat,
  • 2 miesiące przed planowanym zakończeniem pracy, jeśli pracował 5-10 lat,
  • 3 miesiące przed planowanym zakończeniem pracy, gdy przepracował dłużej niż 10 lat.
  • Pracownik, który porzuci pracę bez poinformowania pracodawcy, zapłaci odszkodowanie.

  Pracownik może zrezygnować z pracy bez wcześniejszego uprzedzenia pracodawcy, jeśli ten poważnie naruszył umowę, np. jeśli przez parę miesięcy nie wypłacał pensji.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Pracownik ma prawo do 25 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, lecz warunkiem 3 miesięcznego nieprzerwanego zatrudnienia u jednego pracodawcy. Za każdy przepracowany miesiąc pracy, pracownik ma prawo do urlopu w wys. 1/12 w skali roku. Dni wolne od pracy: 1 stycznia ? Nowy Rok, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, Boże Ciało, Poniedziałek po Zielonych Świątkach, 23 czerwca ? Święto Narodowe, 15 Sierpnia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

 2. urlop chorobowy

  Pracownik, który z powodu choroby nie może stawić się w pracy, ma obowiązek poinformowania pracodawcy o tym fakcie w formie ustnej lub pisemnej, a następnie dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej do 3 dnia nieobecności w pracy. W momencie niezastosowania się do w/w zaleceń, pracownik może zostać zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 3. urlop macierzyński

  Kobiety maja prawo do 8 tygodni (płatnych) wolnych od pracy przed porodem oraz 8 lub 12 tygodni - w przypadku karmienia piersią lub ciąży mnogiej.

System ubezpieczeń

Ubezpieczenie zdrowotne w Luksemburgu jest obowiązkowe. Przed wyjazdem do Luksemburga osoba ubezpieczona w NFZ musi posiadać dokument zwany Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, że osoba ma prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Jeżeli osoba wyjeżdżająca nie otrzyma przed wyjazdem w/w dokumentów, nie pozbawia się możliwości korzystania z opieki medycznej.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Luksemburgu:
Jean TAGLIAFERRI
Centre NARIC Luxembourg
Professeur attaché
18-20, montée de la Pétrusse
L-2912 LUXEMBOURG
Tel.: +352 478.51.39
Fax: +352 262.96.037
E-mail: jean.tagliaferri@mcesr.etat.lu

Źródła informacji i ważne adresy

Konsulat RP w Luksemburgu
Konsul Honorowy: Tom Krieps
9, rue Pierre d?Aspelt
L-1142 Luxembourg
tel. 00-352-453045
fax. 00-352-250095
e-mail: tomkrieps@hotmail.com