Praca za granicą - praca w Islandii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Islandii

Pobyt i pozwolenie o pracę

Jeśli pobyt przekracza okres 3 miesięcy, wymagane jest posiadanie pozwolenia. W tym celu należy ubiegać się o nie w Departamencie Imigracji. Musisz udokumentować posiadanie zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności. Podejmując pracę musisz dostarczyć następujące dokumenty: formularz aplikacyjny, zdjęcie paszportowe, kopię paszportu lub dowodu, numer kennitala (islandzki numer identyfikacyjny) oraz pisemne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy z określeniem formy i okresu zatrudnienia. Na wydanie czeka się ok. miesiąca czasu.

Nie musisz posiadać pozwolenia na pracę. W momencie gdy podejmiesz pracę automatycznie masz obowiązek zarejestrować się w Urzędzie Statystycznym. Otrzymasz po upływie kilku tygodni od złożenia wniosku, islandzki numer identyfikacyjny (kennitala). Jest on konieczny w celu otrzymania karty podatkowej oraz do otworzenia konta bankowego. Pamiętaj, iż zmiana adresu zamieszkania wiąże się z koniecznością aktualizacji danych w Urzędzie Statystycznym.

Poszukiwane zawody

budowlańcy, inżynierzy i robotnicy wykwalifikowani, specjaliści od budowy dróg i statków, specjaliści z branży IT. Pracę sezonową można dostać na farmach oraz w hotelarstwie lub gastronomii

Warunki zatrudnienia

 1. Wynagrodzenie

  Minimalne wynagrodzenie ustalane jest wg branży i zajmowanego stanowiska i nie może być wypłacane niższe niż w umowie.

 2. czas pracy

  Praca od poniedziałku do piątku. Podstawowa stawka godzinna obowiązuje przez pierwszych 8 godzin, a każda następna płacona jest jako nadgodzina. W niektórych przypadkach praca w weekendy również liczona jest jak nadgodziny.

 3. umowa o pracę

  Umowa o pracę może być zawarta w formie umowy ustnej, lecz pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi pisemne potwierdzenie do 2 miesięcy od podjęcia pracy. W umowie zawarte powinnien być: opis wykonywanej pracy, wysokość pensji, termin wypłaty wynagrodzenia, itp. Ważne jest, aby umowa o pracę nie była mniej korzystna niż przewidują warunki układu zbiorowego.

 4. podatki

  Pracownik na podstawie numeru identyfikacyjnego (kennitala) otrzymuje kartę podatkową, którą odbiera w urzędzie podatkowym właściwym dla miejsca zatrudnienia. Następnie przedstawia ją pracodawcy. W Islandii podatek dochodowy jest potrącany automatycznie - jest zatrzymywany przez pracodawcę, a następnie przekazywany rządowi w imieniu pracownika.

System ubezpieczeń

Osoba w razie choroby konsultuje się z lekarzem ogólnym w ośrodku zdrowia. Lekarze w ośrodkach zdrowia i lekarze ogólni kierują pacjentów do specjalistów, jeśli uznają to za konieczne. Osoby mają także prawo udać się do specjalisty bez konieczności pójścia do lekarza ogólnego lub lekarza w ośrodku zdrowia. Usługi specjalistów są świadczone w szpitalnych klinikach w systemie lecznictwa otwartego oraz przez specjalistów prywatnie. Pacjenci mogą zostać przyjęci do szpitala wyłącznie po skierowaniu od lekarza. Przed opuszczeniem kraju gdy zamierzasz korzystać z opieki medycznej za granicą, musisz posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli wyjeżdżający nie będzie posiadał EKUZ przed wyjazdem, pozbawia się możliwości skorzystania z opieki medycznej. W takiej sytuacji konieczne będzie wysłanie korespondencji między instytucją leczniczą w kraju wyjazdu a instytucją rozliczającą w kraju ojczystym. Brak EKUZ powoduje obowiązek pokrycia kosztów leczenia. Natomiast o zwrot poniesionych wydatków należy wystąpić do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były dokonane.

Uznawanie dyplomów

Aby się dowiedzieć czy stopień akademicki lub dyplom zawodowy jest porównywalny z islandzkim, należy skontaktować się z Islandzkim Urządem NARIC/ENIC (Narodowego Centrum Informacji nt. Uznania Akademickiego) zlokalizowanym na Uniwersytecie Islandii (www.ask.hi.is, www.enic-naric.net). Odnośnie dyplomów zawodowych musisz skontaktować się z Ministerstwem Edukacji i Kultury:

Menntamalaraduneytid, Ministerstwo Kultury i Edukacji,
Sölvholsgötu 4, IS-150 Reykjavik,
Tel.: +354 560 9500, www.menntamalaraduneyti.is

Ocena równorzędności dyplomów ułatwia pracodawcom ocenę wiedzy i umiejętności.

Źródła informacji i ważne adresy

Konsulat RP w Reykjawiku
Konsul honorowy: Fridrik Gunnarsson Ánanaust 1, 101 Reykjavik, Iceland tel. +354 1 58 05 300 fax. +354 1 58 05 301 e-mail: fridrik@velesalan.is