Praca za granicą - praca w Grecji | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Grecji

Pobyt i pozwolenie na pracę

Gdy pobyt jest dłuższy niż 90 dni to wymagane jest uzyskanie pozwolenia. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia w ciągu 8 dni od przyjazdu do Grecji na lokalnym posterunku policji. Niezbędne są nastepujące dokumenty: wniosek, kopia paszportu lub dowodu osobistego, potwierdzenie posiadania zatrudnienia lub udowodnienie wystarczającej ilości środków finansowych, ważne ubezpieczenie społeczne oraz 3 fotografie. Podjęcie pracy nie wymaga uzyskania pozwolenia.

Poszukiwane zawody

specjaliści z zakresu telekomunikacji, bankowości, usług finansowych, transportu, metalurgii, handlu, informatyki, przetwórstwa żywności, marynarze, architekci i inżynierowie budowlani oraz opiekuni osób starszych. Pracę sezonową najłatwiej dostać na budowach, przy zbiorze owoców oraz w turystyce. Grecy również chętnie nawiążą współpracę z marynarzami, architektami oraz inżynierami budowlanymi

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  W Grecji ustalono płacę minimalną, wynosi ona 668 eur miesięcznie. Wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu lub raz w tygodniu. Pracodawca ma obowiązek odliczenia podateku i składek ubezpieczeniowych. Wynagrodzenie nie może być niższe od stawek płac określanych w Narodowych Generalnych Układach Zbiorowych Pracy. Wynagrodzenie za pracę składa się z: wynagrodzenia podstawowego + dodatków, których wysokość określana jest procentowo od wynagrodzenia. Pracodawcy na święta wypłacają pracownikom dodatkowe pieniądze - równowartość połowy pensji. Godziny nadliczbowe są regulowane odpowiednimi przepisami, które określają, iż:

  • pierwsze dodatkowe 60 godzin ? wynagrodzenie wzrasta o 25%,
  • następne dodatkowe 60 godzin ? wynagrodzenie wzrasta o 50%,
  • następne dodatkowe godziny ? wynagrodzenie wzrasta o 75%.
 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę zawierana jest w formie pisemnej i ustnej. W momencie jakichkolwiek zmiany w umowie o pracę należy dokonać ich w formie pisemnej. W umowie o pracę zawarte są informacje określające: warunki zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, czas zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, podstawy prawne zawarcia umowy, dodatki do pensji oraz bonusy. Umowy o pracę zawierane są najczęściej na czas nieokreślony. Umowa na czas określony może być zawarta najdłużej do 3 miesięcy. Pracodawca nie może zatrudnić osoby poniżej 15 roku życia.

 3. czas pracy

  Tydzień pracy maksymalnie wynosi 48 godzin. Ze względu na specyficzny klimat (wysokie temperatury), godziny pracy w tym kraju zmieniają się często, a przerwy w pracy są wydłużane lub skracane.

 4. wypowiedzenie pracy

  W Grecji pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę na czas określony tylko z ważnych powodów, np. wynikających z zaniedbania pracy, częstych nieobecności itp. Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony wynosi 1-24 miesięcy. Uzależnione jest to od stażu pracy danego pracownika. Istotną kwestią jest, aby wypowiedzenie było w formie pisemnej. W momencie rezygnacji przez pracownika - pracodawca może otrzymać wypowiedzenie w formie ustnej lub pisemnej. Pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o zamiarze rozwiązania umowy, maksymalnie na 3 miesiące przed datę rezygnacji.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Jeśli osoba przepracowała rok czasu u jednego pracodawcy - ma prawo do urlopu, który naliczany jest proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Wymiar urlopu pracownika z rocznym stażem pracy wynosi max. 24 dni. Później wymiar urlopu wzrasta o dzień urlopu rocznie. Dni ustawowo wolne od pracy: Nowy Rok, Błogosławieństwo Morza i Krzyża (6 stycznia), Poniedziałek Wielkopostny, Święto Niepodległości (25 marca), Wielkanoc, Święto Pracy (1 maja), Poniedziałek po Zielonych Świątkach, Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), Święto ?Ochi? (25 października) oraz Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia).

 2. urlop chorobowy

  Pracownik w momencie udania się na urlop chorobowy, podlega przepisom regulującym długość tego urlopu. Wymiar uzależniony jest od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Przedstwia się to następująco:

  • 1 roku - pracownik przepracował min. 4 miesiące w roku poprzednim,
  • rok - gdy pracownik w ciągu ostatnich 2 lat przepracował rok czasu,
  • 2 lata - gdy w ciągu ostatnich lat pracownik przepracował 60 miesięcy.

  Przepisy prawne regulują także wypłatę chorobowego:

  • - pracownik zatrudniony krócej niż rok - otrzymuje przez pierwsze 3 dni choroby połowę podstawowego wynagrodzenia,
  • - powyżej 3 dni choroby, wypłaty świadczenia dokonuje instytucja ubezpieczeniowa.
 3. urlop macierzyński

  Kobieta w ciąży ma prawo do 16 tygodni urlopu. Jego wymiar może wykorzystać 8 tygodni przed i 8 tygodni po urodzeniu. Niewykorzystane dni przed porodem, przechodzą na okres po porodzie. Oprócz tego matka po urodzeniu dziecka ma prawo przez okres 2 lat, do godzinnej przerwy w pracy. W momencie, kiedy kobieta nie wykorzystała urlopu macierzyńskiego, jest możliwość przyznania go ojcu dziecka.

 4. urlop wychowawczy

  Jeden z rodziców ma prawo do 3,5 miesiecznego bezpłatnego urlopu wychowawczego, w momencie gdy dziecko nie przekroczyło 3 roku. Jednak aby otrzymać urlop wychowaczy, należy przepracować min. rok czasu w danej firmie, która zatrudnia min. 50 osób + drugi rodzic musi być zatrudniony. Tym rodzicom, którzy mają dzieci do lat 16 przysługują 4 dni urlopu w ciągu roku. Rodzicom przysługuje także 6 płatnych dni wolnych od pracy, w momencie choroby dziecka do lat 16.

 5. urlop edukacyjny

  Czasami układy zbiorowe przewidują dla uczniów i studentów do 28 roku życia dodatkowe dni wolne od pracy. Warunkiem ich otrzymania, jest fakt iz zostaną one wykorzystane w celu przygotowania się do egzaminów. Osobom poniżej 18 roku życia - przysługuje 14 dni urlopu.

Opieka medyczna

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dopełnienie formalności związanych z rejestracją w IKA (Instytut Ubezpieczenia Społecznego). Fakt ten musi nastapić zaraz po rozpoczęciu pracy przez osobę zatrudnioną, która otrzyma książeczkę ubezpieczonego. W przypadku samozatrudnienia musisz zarejestrować się w odpowiedniej instytucji ubezpieczenia społecznego (TAE lub TEVE).

Uznawanie dyplomów i kwalifikacji

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Grecji:
Directive 89/48/EEC
Despina ANDRITSOU
Head of Section of Recognition of Professional
Qualifications
Ministry of National Education & Religious Affairs
67 rue Penepistimiou
GR - 105 64 ATHENS
tel +30 10 324.39.23
fax : +30 10 331.66.51
E-mail: srpq@otenet.gr
Internet: http://www.srpq.gr

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP
22 Chrysanthemon Str.
Paleo Psychico,
152-54 ATHENS, GREECE.
tel.: (0-0301 ) 677-82-60/1,
fax: (0-0301 ) 671-83-94;
e-mail: atenyamb@internet.gr

Ambasada Grecji w Polsce
ul. Górnośląska 35, Warszawa
www.greece.pl,
e-mail: embassy@greece.pl