Praca za granicą - praca w Finlandii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Finlandii

Pobyt i pozwolenie na pracę

Od 1 maja 2006 r. obywatele Polski mogą legalnie pracować w Finlandii. Aby podjąć pracę należy zarejestrować się w urzędzie podatkowym oraz w lokalnym biurze zatrudnienia. Pracownik lub pracodawca ma obowiązek zgłosić informację o zatrudnieniu. Należy to zrobić nie później niż 14 dni po rozpoczęciu pracy. Po zarejestrowaniu się w biurze zatrudnienia, nie trzeba już zgłoszać pobytu na posterunku policji. Obowiązek ten utrzymany będzie do 2009 r.

W kwestii pozwolenia na pobyt przedstawia się to następująco:

Należy przedłożyć następujące dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, dokumenty potwierdzające cel pobytu np. umowa o pracę, w razie konieczności zaświadczenie o stanie zdrowia lub o niekaralności. Otrzymuje się numer ewidencyjny, z którym należy udać się do biura instytucji ubezpieczenia społecznego, gdzie należy odebrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego (karta KELA). O zgodę na pobyt stały należy starać się po dwuletnim okresie posiadania zgody na pobyt czasowy. Natomiast w momencie zmiany miejsca pobytu musicie rejestrować się w oddziale ewidencji ludności w miejscowości nowego pobytu.

Poszukiwane zawody

W Finlandii poszukiwani są pracownicy z branży IT: są to programiści, specjaliści od sieci komputerowych, eksperci d/s aplikacji komputerowych. Potencjalni kandydaci na te stanowiska powinni mieć min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, posiadać wyższe wykształcenie oraz biegle znać język angielski. Oprócz tego poszukiwani są specjaliści d/s telekomunikacji, inżynierowie, technicy, lekarze, pielęgniarki i opiekunowie osób starszych. Studenci mogą znaleźć pracę sezonową jako akwizytorzy (wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego), na plantacjach owoców i warzyw, przy zbiorze owoców leśnych, na farmach zwierząt futerkowych oraz przy wycinaniu lasów.

Warunki zatrudnienia

W Finlandii prawo reguluje równość pracowników zagranicznych i Finów. Tym samym Polacy powinni mieć zagwarantowane identyczne warunki pracy i płacy.

 1. wynagrodzenie

  W tym kraju nie jest ustalona przez rząd płaca minimalna. Większość pracodawców związana jest układami zbiorowymi, w których określone jest minimalne wynagrodzenie dla poszczególnych sektorów. Pracując w niedzielę pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, bonusy czy dodatki do pensji. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu.

 2. umowa o pracę

  Najczęściej umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony. Natomiast jeśli pracujesz na okres próbny to nie może on przekroczyć 4 miesięcy. Każda ze stron może zerwać umowę w trakcie okresu próbnego bez wcześniejszego wypowiedzenia.

 3. czas pracy

  Obowiązuje 37,5 - 40 godzinny tydzień pracy, a pracownikom w ciągu dnia przysługuje przerwa obiadowa. Dlatego też większość firm posiada stołówkę, w której pracownicy mogą zjeść obiad.

 4. podatki

  Każdy pracownik ma obowiązek wystąpić do urzędu skarbowego w miejscu zatrudnienia o wydanie karty podatkowej. Musi to być urząd właściwy dla miejsca zatrudnienia. Należy wypełnić formularz VEROH 620 lub VEROH 5042 a w przypadku zatrudnienia na okres powyżej 6 miesięcywydanie karty podatkowej. Kartę tą oddaje się pracodawcy, który na jej podstawie odprowadzać będzie zaliczki na poczet podatku. Pracodawca również odprowadza od wynagrodzenia składki z tytułu ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego w wys. ok. 7 %, jeśli pracownik nie przedstawił zaświadczenia E101, które informuje iż pracownik ubezpieczył się w innym kraju członkowskim.

 5. wypowiedzenie pracy

  Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę wyłącznie z powodu ważnych przyczyn, np. z powodu trudnej sytuacji finansowej firmy albo z powodu zaniedbania obowiązków ze strony pracownika. Jeśli powodem zerwania umowy jest zaniedbanie obowiązków ze strony pracownika to pracodawca zwalnia pracownika bez okresu wypowiedzenia. W pozostałych sytuacjach okres wypowiedzenie wynika ze stażu pracy w danej firmie. W przypadku wypowiedzenia przez pracodwacę obowiązują następujące okresy:

  • 1 miesiąc przy okresie zatrudnienia do roku,
  • 2 miesiące przy okresie zatrudnienia 1-5 lat
  • 3 miesiące - okres zatrudnienia 5-9 lat
  • 4 miesiące - okres zatrudnienia 9-12 lat
  • 5 miesięcy przy okresie zatrudnienia 12-15 lat
  • 6 miesiące przy okresie zatrudnienia ponad 15 lat

  W momencie wypowiedzenia umowy przez pracownika przedstawia się to następująco:

  • 14 dni przy okresie zatrudnienia do roku,
  • 1 miesiąc w momencie zatrudnienia od 1-10 lat
  • 2 miesiące - okres zatrudnienia ponad 10 lat

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Pracownik nowo zatrudniony ma prawo za każdy przepracowany miesiąc otrzymać 2 dni płatnego urlop. Natomiast po przepracowaniu roku pracy przysługuje 2,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc pracy. Gdy pracownik w momencie rozwiązania umowy o pracę nie wykorzystał urlopu, wtedy otrzymuje pieniądze za niewykorzystane dni wolne. Dni ustawowo wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, Wielki Piątek, Wielkanoc, 30 kwietnia - Wigilia Święta Pracy, 1 maja - Święto Pracy, Wniebowstąpienie (maj), Zielone Świątki (koniec maja/początek czerwca), Sobótka (trzeci weekend czerwca), 1 listopada - Wszystkich Świętych, Wigilia oraz w Boże Narodzenie.

 2. urlop rodzinny

  Pracownikom, którzy mają rodziny przysługują dodatkowe dni urlopowe. Wyróżniamy następujące rodzaje urlopów: urlop macierzyński, specjalny urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop wychowawczy oraz urlop opiekuńczy (w przypadku, gdy dziecko jest chore). Łącznie rodzicom przysługuje 263 dni urlopu. Pracownik w momencie powrotu do pracy po zakończeniu urlopu ma prawo powrotu na swoje stanowisko pracy lub równorzędne do niego. Matka po urodzeniu ma prawo do 105 dni urlopu macierzyńskiego. Po tym czasie rodzice muszą określić czy i które z rodziców skorzysta z urlopu wychowawczego. Ojcowie są uprawnieni do 18 dni urlopu.

System ubezpieczeń

Opieka medyczna jest tu dostępna dla wszystkich lecz koszty leczenia dla obcokrajowców są wysokie, np. przeciętny koszt wizyty lekarskiej to ok. 40 eur, doba szpitalna to koszt ok. 200 eur. Dlatego też każdy legalnie zatrudniony pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na wypadek choroby i niezdolności do pracy. W pierwszym tygodniu pobytu trzeba zgłosić się do Biura Ewidencji Ludności w celu otrzymania indywidualnego numeru ewidencyjnego. Na podstawie tego numeru będzie można starać o kartę ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. karta KELA).

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Finlandii:
Carita BLOMQVIST
Coounsellor of Education
National Board of Education
P.O. Box 380
SF - 00531 HELSINKI
Tel.: +358 9 77.47.71.28
Fax: +358 9 77.47.72.01
E-mail: recognition@oph.fi
Website: http://www.oph.fi/info/recognition

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP w Helsinkach
Armas Lindgrenin tie 21,
00570 HELSINKI,
SUOMI-FINLAND;
tel.: (0.03589) 6848-077, 6848-090, 6848-179;
fax: 6847-477;
e-mali: amb.pofand@helsinki.inet.fi

Konsulat RP w Espoo
Konsul Honorowy: Stefan Widomski
(polski, fiński, angielski, niemiecki, rosyjski)
c/o Nokia Group, Kailahdentie 4, 02150 Espoo
tel. (0-0358-0) 71807 - 34420
fax. 7180 38306
e-mail: stefan.widomski@nokia.com

Ministerstwo Pracy w Finlandii - www.mol.fi

Departament Imigracji w Finlandii - www.uvi.fi