Praca za granicą - praca w Danii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Danii

Pobyt i pozwolenie na pracę

Gdy pobyt przekracza 3 miesiące, musisz starać się o uzyskanie karty pobytu. W tym celu zwracasz się do urzędu Statsamtu, gdzie musisz udokumentować posiadanie środków na utrzymanie się przez ten okres czasu. Kartę pobytu otrzymuje osoba podejmująca pracę, jeśli zarejestruje się w urzędzie statystycznym. Otrzymasz numer CPR niezbędny do otrzymania ubezpieczenia społecznego. Pozwolenie na pobyt wydaje Duński Urząd Imigracyjny.

Wymagane jest uzyskania pozwolenia na pracę, o które należy ubiegać się w Urzędzie Imigracyjnym lub w Polsce za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii. Aby można było się ubiegać o pozwolenie należy posiadać konkretną ofertę pracy na cały etat. Uzyskane pozwolenie dotyczy tylko konkretnej oferty, a okres ważności wynosi rok czasu lub na czas trwania umowy. Istnieje oczywiście możliwość przedłużenia. Znalezienie nowej pracy wymaga ponownego starania się o pozwolenie. Sama procedura wydania takiego pozwolenia trwa 30-60 dni. Niektóre duńskie firmy, które są stroną układu zbiorowego mogą występować do Urzędu Imigracyjnego o pozwolenie na zatrudnianie. Następnie pracodawca informuje Urząd o zatrudnieniu cudzoziemca. Część dokumentów wypełnia pracodawca i przesyła do uzupełnienia pracownikowi, który po wypełnieniu przekazuje do duńskiej placówki dyplomatycznej albo osobiście do Urzędu Imigracyjnego czy lokalnego posterunku policji. Do wypełnionych dokumnetów należy dołączyć kopię umowy o pracę oraz zdjęcie paszportowe.

Poszukiwane zawody

lekarze, pielęgniarki, pracownicy opieki społecznej, kucharze, kelnerzy, pracownicy sezonowi w rolnictwie, np. przy zbiorze truskawek, cebuli, kukurydzy, jabłek oraz w szkółkach ogrodniczych. Największe szanse na znalezienie pracy mają profesjonaliści oraz osoby z dużym doświadczeniem zawodowym

Warunki zatrudnienia

 1. Wynagrodzenie

  Warunki pracy w Danii są bardzo dobre, a wysokość wynagrodzenia waha się w zależności od wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia. Średnio kształtuje się między 5-15 000 zł miesięcznie. W tym kraju nie ma ustalonej płacy minimalnej. Natomiast układy zbiorowe ustanawiają minimalne pensje dla poszczególnych sektorów. Wynagrodzenie wypłacane jest najczęściej raz lub dwa razy w miesiącu. Pracodawca wypłaca pensją po odliczeniu podatku.

 2. umowa o pracę

  Umowę o pracę zawiera się w formie pisemnie i ustnie. Jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, a czas pracy jest dłuższy niż 8 godzin tygodniowo - pracodawca ma obowiązek sporządzić umowę o pracę. Umowa o pracę powinna zawierać: warunki wynagrodzenia, określać miejsce pracy, godziny pracy, wymiar urlopu, okres wypowiedzenia, oraz specyfikację układów zbiorowych, które regulują rodzaj pracy. Nie można zatrudnić osoby poniżej 15 roku życia. Umowa na czas określony nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące - okres wypowiedzenia w takim przypadku wyniesie 14 dni. W Danii pracodawca musi zawrzeć umowę na takich warunkach, które nie będą mniej korzystne niż przyjęte dla danej branży.

 3. czas pracy

  Tygodniowy czas pracy wynosi 37 godzin. Natomiast pracownicy, którzy pracują zmianowo lub w nocy - ich tygodniowy czas pracy wynosi mniej niż 37 godzin. Pracownikowi przysługuje 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby a także dzień odpoczynku na 7 dni. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą pracować w godzinach nocnych. Jeśli zostaniesz zatrudniony na pół etatu, to praca odbywać się będzie w wymiarze 15?30 godzin tygodniowo.

 4. podatki

  W Danii płaci się bardzo wysokie podatki, które dzięki wysokim zarobkom, dodatkom dla obywateli, nie są odczuwalne dla mieszkańców.

 5. wypowiedzenie pracy

  Jeśli występuje ważna przyczyna, pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z pracy lub zagrozić mu zwolnieniem na wypadek powtarzających się nieprawidłowości. W przypadku, gdy zwolnienie okaże się nieuzasadnione - pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc czasu, ale w umowie o pracę można ustalić dłuższy okres wypowiedzenia, który obowiązuje obie strony.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Pracownikowi z rocznym stażem pracy przysługuje 30 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop musi być wykorzystany między 2 maja bieżącego roku a 1 maja roku przyszłego. Pracownik z 15 dni powinien skorzystać w czasie 2 maja -30 września. Dni wolne od pracy to: Nowy Rok, Wieki Czwartek, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Czwarty Piątek po Wielkanocy, Czwartek Wniebowstąpienia, Dzień Konstytucji 5 czerwca oraz Boże Narodzenie (25, 26 grudnia). Pracując w czasie Świąt Państwowych masz prawo do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 200%.

 2. urlop chorobowy

  Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości pensji przez okres 52 tygodni w ciągu 18 miesięcy. To świadczenie dotyczy osób, które pracowałay przez minimum13 miesięcy przed chorobą oraz przepracowały co najmniej 120 godzin.

 3. urlop macierzyński

  Kobiety mają prawo do miesięcznego urlopu przed urodzeniem dziecka oraz do 2-tygodniowego urlopu po jego urodzeniu. Matce również przysługuje dodatkowo 12 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli dziecko przekroczy 14 tygodzień życia - rodzicom przysługuje 32 tygodniowy urlop, z którego może skorzystać jeden z rodziców lub podzielić go na dwoje. Aby otrzymać urlop macierzyński musisz być zatrudniona co najmniej 13 tygodni oraz posiadać co najmniej 120 godz. przepracowanych.

 4. urlop rodzicielski

  Jednemu z rodziców przysługuje urlop rodzicielski w wymiarze 10 tygodni. Istnieje możliwość podzielenie go między dwojga rodziców. Z tego urlopu mogą skorzystać rodzice posiadające dziecko do lat 8.

System ubezpieczeń

Opieka medyczna należy do jednych z najlepszych na świecie - tu się czuje komfort leczenia. W Danii jest wysoki standard usług medycznych oferowanych przez wysoko wykwalifikowany personel.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Danii: 
Tatjana MILCEVIC
Ministry of Education
Danish Centre for Assessment of Foreign
Qualifications
Fiolstrade 44
DK ? 1171 KOBENHAVN K
Tel.: +45 33.95 70.00 / +45 33.95.70.69
Fax : +45 33.95.70.01
E-mail: Tatjana.Milcevic@uvm.dk
www.cvuu.dk

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19, 02-517 Warszawa
tel. (022) 565-29-00
fax 565-29-70, 565-29-71
e-mail: wawamb@wawamb.um.dk
www: www.ambasadadanii.pl

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze
Richelieus Alle 12, DK -2900 Hellerup; Kopenhaga
tel. (0-045) 39 46 77 00
fax (0-045) 39 46 77 66
e-mail: mail@ambpol.dk