Praca za granicą - praca w Czechach | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Czechach

Pozwolenie na pobyt i pracę

Jeśli planujemy pobyt krótszy niż 3 miesiące to nie musimy się starać o pozwolenie na pobyt. Natomiast jeśli zamierzasz dłużej pozostać to masz obowiązek po miesiącu czasu zarejestrować się w jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza. Pozwolenia wydawane są w konsulacie lub ambasadzie Polski lub w lokalnych Komendach Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza. Dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na pobyt to wypełniony formularz wraz z: paszportem lub dowodem, dokumentem stwierdzającym cel pobytu, np. umowa o pracę, zdjęciem oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Pozwolenie wydawane jest do 5 lat z możliwością przedłużenia go.

Brak ograniczeń w dostępie do czeskiego rynku pracy. Władze deklarują możliwość wprowadzenia ograniczeń w sytuacji, gdy napływ cudzoziemców mógłby pozbawiać zatrudnienia obywateli Czech. Pracodawca musi poinformować Urząd Pracy o zatrudnieniu obcokrajowca przed rozpoczęciem przez niego pracy, a także o ustaniu stosunku pracy 10 dni przed jej końcem. W dokumentach nie może zabraknąć takich informacji jak: dane osobowe pracownika, miejsce zatrudnienia, rodzaj pracy, okres zatrudnienia. Pracownik po podpisaniu umowy o pracę nie ma obowiązku rejestracyjnego. Brak okresu przejściowego, lecz władze zapowiedziały obserwację sytuacji na rynku pracy. W momencie zagrożenia rynkowi pracy, władze będą interweniowały poprzez wprowadzenie ograniczeń.

Poszukiwane zawody

przemysł samochodowy, elektrotechniczny, optyczny, gumowy, hutnicy, specjaliści obrabiania metali, górnicy, tokarze, ślusarze i fryzjerzy. Pracę sezonową znajdziesz w hotelarstwie i gastronomii.

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Minimalna miesięczna pensja wynosi 6 700 koron czeskich.

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę powinna zostać sporządzona na piśmie. W umowie o pracę musi się znajdować: typ pracy, miejsce wykonywania pracy oraz datę rozpoczęcia pracy. Najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia pracy - pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o jego prawach i obowiązkach. Umowę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem do 2 lat, natomiast umowę na okres próbny do 3 miesięcy.

 3. czas pracy

  Tydzień pracy trwa 40 godzin, a osoby do 16 roku życia nie mogą pracować więcej niż 30 godzin tygodniowo. Średni czas pracy przypadający w czterotygodniowym okresie rozliczeniowym nie powinien przekroczyć limitu, który został ustalony dla tygodniowego czasu pracy.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Każdy pracownik jest uprawniony do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 4-8 tygodni (w zależności od wykonywanego zawodu). Gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, przysługuje mu dzień wolny od pracy za każdy przepracowany miesiąc. Dni wolne od pracy: Narodowy Dzień Czech (1 stycznia), Poniedziałek Wielkanocny, Dzień Pracy (1 maja), Dzień Wolności (8 maja), 5 czerwca, 6 czerwca, 28 września, 17 listopada, Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia), Boże Narodzenie (26 grudnia).

 2. urlop chorobowy

  Pracownik, który z powodu choroby nie może stawić się do pracy, musi przedstawić zaświadczenie lekarskie w ciągu pierwszych 24 godzin nieobecności w firmie.

System ubezpieczeń

Osoba opłacająca składki na NFZ ma prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w innym kraju. Idąc na wizytę do lekarza musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie (formularze z serii E-100). W Czechach opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Czechach:
Lenka SPANHELOVA
Katerina HONZIKOVA
Centre for the Recognition of Professional
Qualifications
European Integration Department
Ministry of Education, Youth and Sports
Karmelitská 7
CZ - 118 12 PRAHA 1
Tel.:+420 257.193.615, +420 257.193.548
Fax: +420 257.193.650
E-mail: qualifications@msmt.cz
www.msmt.cz

Źródła informacji i ważne adresy