Praca za granicą - praca na Węgrzech | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca na Węgrzech

Pozwolenie na pobyt i pracę

Pobyt do 3 miesięcy nie wymaga legalizacji, natomiast powyżej tego okresu musisz posiadać pozwolenie, tzw. kartę pobytu. Uzyskanie pozwolenia na pobyt dotyczy także tych osób, które poszukują pracy. Ważność pozwolenia w takim przypadku wynosi do 6 miesięcy. O wydanie zezwolenie musisz się zwrócić do Centrum Regionalnego Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa. Dokumenty, które należy przedłożyć w celu otrzymania zezwolenie to: kwestionariusz osobowy, zdjęcie, paszport lub dowód osobisty, poświadczenie ubezpieczenia medycznego, a w przypadku osób podejmujących pracę - kopię umowy o pracę, poświadczenie posiadania legalnej pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub uwiarygodnienie możliwości zdobycia pracy, dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt otrzymasz kartę pobytu na okres do 5 lat, ale z możliwością przedłużenia. Natomiast osoby zatrudnione dostaną kartę pobytu na czas określony w umowie o pracę. Możesz także wystąpić o kartę, która zaświadcza o adresie zamieszkania. Aby sie o nią ubiegać musisz być wcześniej zarejestrowany w urzędzie gminy. Karta adresowa wydawana jest na wniosek, który musisz złożyć wraz z umową najmu mieszkania potwierdzoną podpisem właściciela lub dokumentem potwierdzającym prawo własności lokalu. Nie jest wymagane pozwolenie na pracę - brak ograniczeń w dostępie do węgierskiego rynku pracy.

Poszukiwane zawody

inżynier, pielęgniarka, budowlaniec, mechanik, w przemyśle przetwórczym oraz w handlu.

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Minimalna miesięczna pensja ustalana jest corocznie przez rząd węgierski. Pracownikowi przysługuje także: 15% wartości pensji za pracę w nocy, dodatek do pensji za pracę na zmiany (15% za pracę popołudniami oraz 30% za pracę w nocy), za nadgodziny w wysokości 150% pensji oraz dodatek za pracę w dniu wolnym od pracy - 50% więcej za pracę wykonywaną w zwykłym dniu wolnym od pracy oraz 100% więcej za pracę wykonywaną w czasie świąt państwowych.

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej oraz musi zawierać informacje dotyczące: miejsca wykonywania pracy, nazwy stanowiska pracy lub zakresu obowiązków oraz wysokości wynagrodzenia. Okres próbny wynosi 30 dni. Umowa na czas określony nie może przekraczać 5 lat.

 3. czas pracy

  Tydzień pracy wynosi 40 godzin. Dzień pracy nie może być dłuższy niż 12 godzin a tygodniowo nie może przekroczyć 60 godzin. Jeśli przepracujesz więcej niż 6 godzin należy ci się 20 minutowa przerwa po 3 godzinach pracy. W ciągu doby pracownik jest uprawniony do 11 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku.

 4. wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy o pracę musi być w formie pisemnej. Pracownik, który wypowiada umowę musi zachować min. 30 dniowy okres wypowiedzenia. Podczas trwania umowy zawartej na okres próbny, obie strony mogą wypowiedzieć umowę natychmiastowo i bez podania przyczyny

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Wymiar urlopu wypoczynkowego przedstawia się następująco:

  • 20 dni, gdy pracownik nie ukończył 25 lat,
  • 21 dni, gdy pracownik skończył 25 lat,
  • dodatkowy dzień wolny od pracy co 3 lata, gdy wiek pracownika nie przekroczył 31 lat,
  • dodatkowy dzień wolny od pracy co 2 lata, gdy wiek pracownika nie przekroczył 45 lat,
  • 30 dni, jeśli pracownik skończył 45 lat.

  Pracownik do 18 lat, ma prawo do dodatkowych 5 dni wolnych od pracy. Termin urlopu wyznacza pracodawca, lecz pracownik ma również prawo do wykorzystania 1 urlopu wg własnego uznania. Dni ustawowo wolne od pracy: Nowy Rok, Obchody upamiętniające wydarzenia Rewolucji 1848 roku (15 marca), Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Zielone Świątki, Dzień Konstytucji (20 sierpnia), Rocznica Rewolucji 1956 roku (23 października), Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia).

 2. urlop chorobowy

  Osobom, które przepracowały rok czasu maja prawo do 15 dni urlopu chorobowego w ciągu roku. Wynagrodzenie za ten czas przysługuje od 16 dnia choroby.

 3. urlop macierzyński

  Kobiety uprawnione są do 27 tygodni wolnych od pracy (płatnych) z powodu narodzin dziecka.

 4. urlop wychowawczy

  Pracownik jest uprawniony do bezpłatnego urlopu wychowawczego: gdy dziecko nie ukończyło 3 roku życia lub jeśli dziecko jest poważnie chore i nie skończyło 12 lat. Oprócz tego rodzicom przysługują dodatkowe 2 dni urlopu w roku, jeśli posiadają dziecko, które nie skończyło 16 lat, 4 dni gdy posiadają 2 dzieci oraz 7 dni, gdy posiadają więcej niż 2 dzieci.

System ubezpieczeń

Aby skorzystać z usług lekarza wymaga się posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz paszportu lub dowodu osobistego. EKUZ musisz przekazać bezpośrednio lekarzowi prowadzącemu lub w recepcji. Warunkiem leczenia szpitalnego w nagłych przypadkach jest posiadanie EKUZ oraz paszportu lub dowodu osobistego. Tym samym Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, iż osoba ma prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, oraz stanowi dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą. Jeśli wyjeżdżający nie uzyska przed wyjazdem w/w dokumentów, nie pozbawia się możliwości skorzystania z opieki medycznej, lecz musi w takim wypadku nawiązać korespondencję między instytucją w kraju wyjazdu a instytucją w kraju macierzystym. Brak odpowiedniego dokumentu wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów leczenia z kieszeni pacjenta. Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków można wystąpić do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone. Korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego polega na opłacaniu składki zdrowotnej. Obywatele Węgier otrzymują kartę TAJ, a obywatele krajów UE odpowiedni formularz E (z serii E100). Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia ubezpieczonego do korzystania z m.in następujących usług:

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych na Węgrzech:
Gábor MÉSZÁROS
General Director
Hungarian Equivalence and Information Centre
(ENIC/NARIC)
Ministry of Education
Szalay utca 10-14
HU ? 1055 BUDAPEST
Tel.: +36 1 473.73.82 / +36 1 473.73.25
Fax: +36 1 332.19.32
E-mail: gabor.meszaros@om.gov.hu
http://www.naric.hu

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP
Varosligeti Fasor 16, H-1068 Budapest
tel. centr.: (0 0361) 35 11 300, 35 11 301, 35 11 302
tel. sekretariat: (0 0361) 35 11 826
fax: (0 0361) 35 11 722, 35 11 723;
e-mail: central@polishemb.hu
www. lengyelorszag.hu