Praca za granicą - praca na Słowacji | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca na Słowacji

Pozwolenie na pobyt i pracę

Jeśli pobyt trwa do 3 miesięcy - nie wymaga się pozwolenia na pobyt. W momencie zatrudnienia w tym kraju zobowiązany jesteś wraz z rodziną do zarejestrowania pobytu w najbliższej jednostce Policji ds. Cudzoziemców. Aby dokonać rejestracji musisz okazać dokument uprawniający do przekroczenia granicy (dowód, paszport) oraz dokument zaświadczający prawo do zakwaterowania na terenie Słowacji, np. umowę najmu mieszkania lub zaświadczenie o zakwaterowaniu w hotelu. Urząd Policji na wniosek cudzoziemca ma obowiązek do wydania karty pobytowej, do wydania której musisz dodatkowo dostarczyć 3 zdjęcia wraz z opłatę skarbową w wysokości 100 SKK. Nie jest wymagane pozwolenie na pracę, co oznacza brak ograniczeń w dostepie do słowackiego rynku pracy. Każdy pracownik posiada kartę informacyjną, która umożliwia kontrolę pracowników zagranicznych. Kartę tą pracodawca ma obowiązek wypełnić i oddać do miejscowego Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny. Ten obowiązek musi dopełnić do 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez obcokrajowca.

Poszukiwane zawody

szwaczka, murarz, logistyk, informatyk, inżynier, architekt, w usługach finansowych, handlu, na rynku nieruchomości, w hotelarstwie oraz opiece zdrowotnej.

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Minimalne wynagrodzenie ustalane jest 1 października każdego roku, a jego wysokość zależy od średniej płacy w poprzednim roku wyliczanej za pomocą wskaźnika, który został wspólnie wyznaczony przez przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców oraz rządu. W umowie o pracę powinny być określone wynagrodzenie i jego składniki. Minimalne wynagrodzenie jest także określone przez tzw. ?widełki?, czyli między minimalnym wynagrodzeniem a jego dwukrotnością oraz w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, stopnia wysiłku oraz odpowiedzialności. Oprócz tego dodatkowe wynagrodzenie jest wypłacane za pracę w nadgodzinach, w nocy, w dni wolne od pracy oraz za pracę w szkodliwych warunkach pracy.

 2. umowa o pracę

  Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej. Oprócz tego powinna regulować następujące kwestie: miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy, godziny pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość wynagrodzenia, czas trwania umowy oraz okresu wypowiedzenia. W umowie musi być określony czas trwania okresu próbnego, który nie może trwać dłużej niż 3 miesiące i bez możliwości jego przedłużenia. Pracodawca może zawrzeć również umowę-zlecenie, pod warunkiem, iż wykonanie tej pracy nie przekroczy 300 godzin w ciągu roku. Umowa-zlecenie musi zostać zawarta na piśmie i należy w niej określić rodzaj, czas wykonania zlecenia, wielkość produkcji oraz wynagrodzenie za wykonanie pracy. Umowa-zlecenie musi być zawarta w formie pisemnej najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem pracy. Pracodawca może także zawrzeć umowę o pracę tymczasową ze studentem, który nie może pracować dłużej niż połowę tygodniowego czasu pracy. Umowa o pracę tymczasową z osobą będącą studentem musi być sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać następujące dane: rodzaj pracy, wysokość wynagrodzenia, godziny pracy oraz czas trwania umowy. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

 3. czas pracy

  Tydzień pracy trwa 40 godzin. Lecz, gdy pracownik pracuje w systemie 2 zmianowym, jego tygodniowy czas pracy wynosi 38 godzin i 45 min, a przy 3-zmianowym maks. wynosi 37,5 godzin tygodniowo. Nadgodziny przepracowane przez pracownika w ciągu tygodnia nie mogą przekroczyć 8 godzin. W ciągu roku pracownik może pracować 150 nadgodzin.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi minimalnie 4 tygodnie. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę dłużej niż 15 lat korzysta z 5 tygodni urlopu. Dni wolne od pracy: Dzień Powstania Republiki Słowackiej (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy (1 maja), Dzień Zwycięstwa nad faszyzmem (8 maja), Święto Świętych Cyryla i Metodego (5 lipca), Rocznica Wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego (29 sierpnia), Dzień Konstytucji (1 września), Święto Matki Boskiej Bolesnej (15 września), Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Walki o wolność i Demokrację (17 listopada), Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia).

 2. urlop macierzyński

  Kobiety mają prawo do 28 tygodni wolnych (płatnych) od pracy z powodu narodzin dziecka.

 3. urlop wychowawczy

  Pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego: gdy dziecko nie ukończyło 3 roku życia oraz jeśli dziecko jest poważnie chore i nie ukończyło 6 roku życia.

System ubezpieczeń

Przed wyjazdem na Słowację osoba ubezpieczona w NFZ powinna posiadać dokument - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, iż osoba ma prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu ubezpieczenia społecznego kraju ojczystym. Karta jest dowodem zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów medycznych leczenia w trakcie pobytu za granicą. Jeśli osoba wyjeżdżająca za granicę nie będzie posiadała przed wyjazdem odpowiednich dokumentów, to nie pozbawia się możliwości skorzystania z w/w praw do opieki medycznej. Lecz w takim wypadku niezbędne będzie nawiązanie korespondencji między instytucją w kraju wyjazdu a instytucją w kraju ojczystym. Brak odpowiedniego dokumentu wiążę się z koniecznością pokrycia kosztów leczenia z kieszeni pacjenta. Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków można wystąpić bezpośrednio do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone, jeśli jest to możliwe z powodu zaplanowanego czasu pobytu w tym państwie. Osoba zatrudniona przez słowackiego pracodawcę w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia medycznego otrzymuje kartę ubezpieczeniową, którą należy okazywać przy każdej wizycie u lekarza.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych na Słowacji:
Directive 89/48/EEC
Peter PLAVCAN
Ministry of Education
Stromova 1
SK ? BRATISLAVA
Tel: +421 25 937.44.39
Tel: +421 25 937.42.40
E-mail: plavcan@education.gov.sk
Directive 92/51/EEC
Mária JÓZSOVÁ
Ministry of Education
Stromova 1
SK ? BRATISLAVA
E-mail: jozsova@education.gov.sk

Źródła informacji i ważne adresy

Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
ul. Św. Tomasza 34
31-023 Kraków
tel.: (12) 425 49 70
fax : (12) 425 49 72
e-mail: krakov@wp.pl
Konsul Generalny: Janka Burianová

Ambasada RP
ul. Hummelova 4
814 91 BRATYSLAWA
tel.: 544 13 196, 175, 174;
tel.: 544 12 422, 142;
fax: 544 13 184
e-mail: bratampl@netlab.sk