Zasiłki w krajach UE

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Zasiłek dla bezrobotnych

Bezrobocie to obecnie ważny temat dyskusji społecznych, spowodowany wciąż jego dość wysoką stopą. Sama definicja bezrobocia brzmi następująco: "bezrobocie jest zjawiskiem gospodarczo-społecznym, polegającym na tym, iż pewna część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych przyczyn".

Z bezrobociem związanych jest jeszcze kilka ważnych pojęć takich jak: osoba bezrobotna, stopa bezrobocia, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia oraz jego skutki. Te wszystkie pojęcia są ściśle związane z tym zjawiskiem ekonomiczno-gospodarczym. Jeśli istnieje zjawisko bezrobocia to automatycznie pojawiają się także jego skutki ekonomiczne. Wysoki poziom bezrobocia przyczynia się do powstania ubóstwa w kraju, wyższego poziomu cen oraz braku poszanowania wobec pracowników.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej bezrobocie w kraju spada. Na dzień dzisiejszy to główna przyczyna spadku tego wskaźnika. Nasi rodacy wolą emigrować za pracą niż podjąć zatrudnienie w Polsce. Jest to o tyle ważne zjawisko, ponieważ coraz częściej polscy przedsiębiorcy zaczynają narzekać na brak fachowej siły roboczej.

Polska będąc w gronie krajów Unii Europejskiej weszła do elity państw europejskich. Naród polski tym samym zyskał możliwość swobodnego podejmowania pracy w innych krajach. Od 2004 roku do chwili obecnej tylko 9 rynków pracy otworzyło się bez ograniczeń. Reszta państw obawia się masowego napływu tańszej siły roboczej. Tym samym mogąc pracować poza ojczystym krajem, również można nabyć prawo do otrzymywania świadczeń dla bezrobotnych w innych państwach Europy. Oczywiście należy spełnić szereg warunków, aby zasiłek został przyznany. Przede wszystkim należy podkreślić fakt, iż w poszczególnych państwach członkowskich okres pobierania zasiłku jest różnorodny. Jego długość uzależniony jest od czasu zatrudnienia oraz okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W europejskich realiach czas, kiedy otrzymujemy zasiłek dla bezrobotnych, jest okresem, w którym zostaje wliczany do stażu ubezpieczeniowego. W kwestii wysokości zasiłków, jego wielkość także jest odmienna w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Należy także dodać, iż kwota zasiłku ulega zmniejszeniu wraz z wydłużeniem się okresu, w którym pozostajemy w statusie osoby bezrobotnej. Taki stan rzeczy wynika z przyjęcia przez rządy krajów wspólnotowych ustalenia, iż wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, w wysokości podobnej do otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia, przyczyniłoby się do zgubnego wpływu na motywację w poszukiwaniu pracy. Poza tym w niektórych państwach nabycie uprawnień do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych zależy np. od uczestnictwa w kursach preorientacji zawodowej, udziału w robotach publicznych itp.

Poniżej prezentujemy jakie warunki należy spełnić w celu nabycia prawa do świadczeń dla bezrobotnych, przez jaki okres czasu otrzymasz świadczenia oraz jakie należy posiadać okresy kwalifikowane do ustalenia prawa do świadczeń dla bezrobotnych.

Jeśli jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłku w kraju, masz prawo dokonać jego transferu poza granice Polski. Taka możliwość istnieje w momencie gdy wyjazd do innego państwa UE spowodowany jest poszukiwaniem pracy. W takim przypadku możesz zachować prawo do zasiłku przez 3 miesiące. W tym celu musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy minimum 4 tygodnie oraz zgłosić wyjazd w urzędzie. Należy koniecznie wypełnić formularza E-300, a następnie dokonać rejestracji oraz w urzędzie pracy w docelowym państwie. Wysokość zasiłku pozostaje bez zmian i zostanie przeliczona na walutę będącą w obiegu danego kraju.

Austria

W Austrii, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić następujące warunki:

Należy zaznaczyć fakt, iż długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od wieku danej osoby oraz okresu ubezpieczenia. I tak:

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 56% stawki dziennej wynagrodzenia otrzymywanego w czasie wykonywania stosunku pracy. Określona jest maksymalna stawka tego świadczenia i wynosi ona 2719 euro. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest osobiście osobie bezrobotnej. Gdy bezrobotny nie znalazł zatrudnienia przez okres wypłacania zasiłku, ma prawo do otrzymania pomocy socjalnej w postaci świadczenia w wysokości 92 do 95% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W tym czasie wciąż zobowiązany jest pozostawać do dyspozycji urzędu pracy.

Osoba pobierająca zasiłek w Polsce, w momencie wyjazdu do Austrii z zamiarem poszukiwania i podjęcia pracy, może otrzymywać świadczenie dla bezrobotnych nabyte w rodzimym kraju. Okres wypłacania świadczenia może trwać do 3 miesięcy, a jego wysokość jest przeliczona na walutę euro.

Belgia

W Belgii zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które były zatrudnione na umowę o pracę, posiadają okresy składkowe na ubezpieczenie społeczne. Również absolwenci szkół mają prawo do otrzymania zasiłku. Poza tym należy spełnić jeszcze kilka warunków: chęć i gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz dokonanie rejestracji w belgijskim urzędzie pracy. Oprócz tego belgijskie prawo przewiduje, iż prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje się ze względu na wiek oraz staż osoby ubezpieczonej.

Przyznany zasiłek wypłacany jest za dni robocze, a jego wysokość podporządkowana jest liczbie osób będących na utrzymaniu osoby bezrobotnej. Jest to 60% podstawy wymiaru zasiłku, najwięcej to 29 euro dziennie przeliczone przez ilość dni roboczych w danym miesiącu. Także osoby nie mające na utrzymaniu innych członków rodziny, mają prawo do otrzymywania zasiłku w wysokości 60 % podstawy wymiaru. Przywilej ten obowiązuje tylko przez pierwszy rok otrzymywania tego świadczenia.

Poza tym osoby objęte statusem bezrobotnego, uczą się, mają prawo do pobierania zasiłku dla osób oczekujących na podjęcie pracy. Wysokość tego świadczenia również zależy od sytuacji rodzinnej osoby. Wszystkie zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych są w Belgii częściowo opodatkowane oraz uważana za zasiłki chorobowe.

Dania

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Danii należy spełnić następujące warunki:

Zasiłek dla bezrobotnych w Danii przysługuje do 66 roku życia. Wypłacane jest w dni robocze oraz podlega opodatkowaniu. Zasiłek przyznawany jest maksymalnie na 2 lata, a po tym okresie czasu musisz zostać uczestnikiem kursów preorientacji zawodowej, jeśli chcesz nadal otrzymywać świadczenie.

Kwota zasiłku wynosi 90 % podstawy wymiaru i nie może przekraczać 357 euro na tydzień. Natomiast absolwenci szkół otrzymują zasiłek w wysokości 293 euro tygodniowo.

Finlandia

Prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych uzależniona od długości trwania zatrudnienia w Finlandii. Musisz minimum przepracować 43 tygodnie zatrudnienia w ostatnich 28 miesięcy, a w tym 18 godzin podczas każdego tygodnia. Jeśli ponownie starasz się o zasiłek to musisz być zatrudniony 34 tygodnie w trakcie ostatnich 2 lat oraz podczas każdego tygodnia minimum 18 godzin. Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą muszą co najmniej przepracować 2 lata w ciągu ostatnich 48 miesięcy. Poza tym musisz spełnić dodatkowe warunki, mianowicie:

Wysokość zasiłku zależy od wielkości wcześniejszego wynagrodzenia.

Francja

Obecnie we Francji prawnie stosowane są 2 rodzaje świadczeń dla bezrobotnych: