Jak napisać Europejskie CV

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Europejskie CV

Europejskie CV to nic innego jak uniwersalny wzór życiorysu, obowiązującego we wszystkich krajach europejskich. Po wejściu Polski do UE, otworzyły się nowe rynki pracy, na których wielu Polaków otrzymuje pracę. Dlatego też Komisja Europejska opracowała uniwersalny wzór życiorysu. Każdy kto ubiega się o pracę, w obojętnie którym kraju wspólnoty musi złożyć aplikację przyszłemu pracodawcy. Europejskie CV to jeden z elementów tej aplikacji.

Jak wiadomo CV jest twoją wizytówką, a informacje zawarte mają bardzo duży wpływ na decyzję o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. W CV informacje muszą być tak przedstawione, aby przyszły pracodawca uznał Twoją aplikację za przekonującą oraz interesującą. Nie tylko zawartość CV jest ważna, ale także jego wygląd. Jednym słowem, dobre CV powinno robić pozytywne odczucia na pierwszy rzut oka. Co je tworzy? Przede wszystkim zadbaj o szatę graficzną, czyli o: krój czcionki, podkreślenie najważniejszych jego elementów oraz układ strony. Forma powinna być jasna i czytelna, dlatego też najlepiej w CV po prostu wypunktować informacje.

Europejskie CV powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące: stopnia znajomości języków obcych, posiadanego doświadczenia zawodowego, zdobytej edukacji, odbytych szkoleń posiadanych oraz dodatkowych umiejętności pozazawodowych. Jak powinno wyglądać Europejskie CV, poniżej przedstawiamy jego budowę.

Pierwszym elementem są dane personalne, które powinny zawierać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, datę urodzenia oraz narodowość.

Drugim elementem jest opisanie doświadczenia zawodowego, które wypisuje się chronologicznie od ostatniego miejsca zatrudniania do najstarszego. Każde miejsce zatrudnienia powinno zawierać: datę zatrudnienia, nazwę i adres miejsca pracy, sektor gospodarki, zajmowane stanowisko pracy oraz zakres obowiązków.

Trzecim elementem są informacje dotyczące zdobytego wykształcenia oraz przebytych szkoleń. Również i te informacje powinny być opisane oddzielnie dla każdego etapu zdobywania wykształcenia i kursów. Oczywiście należy napisać to chronologicznie, zaczynając od ostatniego etapu wykształcenia. Musisz uwzględnić daty, nazwy instytucji edukacyjnej, najważniejsze przedmioty, otrzymane tytuły naukowe oraz tematykę kursów.

Następnym elementem jest przedstawienie innych umiejętności zdobytych w trakcie nauki czy pracy. Ważnym elementem jest przedstawienie stopnia znajomości języków obcych. Jak wiadomo jest to ważny element CV, ponieważ od tego zależy jakie stanowisko otrzymamy u zagranicznego pracodawcy. Znajomość języka obcego wiąże się także z wyższymi zarobkami. Należy przedstawić stopień znajomości w pisowni, czytaniu oraz mowie. Musisz określić stopień znajomości, masz do wyboru: bardzo dobry, dobry lub podstawowy.

Kolejne elementy CV stworzono w celu opisu umiejętności, które nie są udokumentowane, czyli nie poparte dyplomami. Do tych elementów zalicza się:

Do gotowego CV należy dołączyć aktualne zdjęcie, oczywiście dobrej jakości oraz adnotację pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych, którą należy umieścić na końcu dokumentu mniejszą czcionką. Fotografia powinna znajdować się w prawym górnym rogu, zeskanowana lub doczepiona zszywaczem.